Zoek
Reglementen

Op school zijn diverse reglementen van kracht. Hierin is een aantal specifieke zaken geregeld die belangrijk zijn voor leerlingen, ouders/verzorgers, personeel, directie en bestuur.

Op school zijn aanwezig:
• Een medezeggenschapsreglement:
hierin is de medezeggenschap van leerlingen, personeel en ouders, aangaande schoolse aangelegenheden, nader geregeld;
• Een privacyreglement:
hierin staat onder meer opgenomen hoe de schoolorganisatie met uw (persoonlijke) gegevens omgaat en hoe de controle hierop is geregeld;

• Een klachtenregeling:
in deze regeling is de handelwijze en klachtenprocedure opgenomen in verband met de afwikkeling van klachten. Voor meer uitleg, zie ook hier de betreffende paragraaf in deze schoolgids;
• een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie:
in deze regeling is de handelwijze en klachtenprocedure opgenomen in geval personen op school zijn geconfronteerd met seksuele intimidatie, agressie en/of geweld. Voor meer uitleg wordt ook hier verwezen naar de betreffende paragraaf in deze schoolgids.


• Regeling 18-jarigen
In de hogere leerjaren wordt de leerling steeds meer aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid t.a.v. scholing, stage en toekomstige baan. Formeel mogen leerlingen die meerderjarig zijn (vanaf 18 jaar) een aantal beslissingen zelf
nemen. Als regel proberen wij in voorkomende gevallen hierover werkafspraken te maken met de ouders.
• De nieuwe leerplichtwet
Vanaf oktober 2008 is er een nieuwe leerplichtwet van kracht. Deze nieuwe wet schrijft voor dat alle jongeren tot de dag waarop ze 18 jaar worden kwalificatieplichtig zijn. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs heeft dit tot gevolg dat zij meer nog dan voorheen samen met de school moeten uitkijken naar een passende vervolgopleiding. Veelal zal dit een deeltijdopleiding zijn (werken en leren). De school wil hierin graag adviseren. Het behalen van het "kwalificatiedocument
praktijkonderwijs" wordt voor deze doelgroep (PrO) gezien als startkwalificatie.

Als u wilt, kunt u de reglementen op de administratie van de school inzien tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV