Zoek
Theorie

Theorievakken
Naast en in samenhang met de praktijkvakken worden ook theorielessen gegeven. Een belangrijk vak is
arbeidsoriëntatie. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen de kans zichzelf inzicht te verschaffen in hun eigen
mogelijkheden. Het leertraject bestaat uit 4 stappen die verspreid over de fases wordt gegeven.
Stap 1 is genaamd ‘Een beeld van jezelf’ en heeft tot doel dat de leerling een duidelijker zelfbeeld krijgt. De
leerlingen moeten inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden: wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk, wat
zijn mijn eigenschappen, hoe presenteer ik me. Kortom: waar zitten mijn sterkste kanten;
waar ben ik goed in?
Stap 2 ‘Zicht op beroepen en werk’ is een oriëntatie in de verschillende sectoren van arbeid. De leerling gaat nu
onderzoeken in welke beroepen hij zijn talenten kan benutten. Aanvullende informatie over beroepen en
arbeid wordt tijdens dit leerjaar gegeven door middel van excursies bij verschillende bedrijven. Tevens
hebben de praktijklessen een praktisch- en sector-oriënterend karakter (PSO).
Stap 3 ‘Welk werk past bij mij?’ gaat verder in op de stof van deel 1 en 2 . De keuze voor de meest
passende beroepsrichting wordt gemaakt in deel 3.
Stap 4 ’Op weg naar werk’ geeft behalve veel informatie van zakelijke aard ook handreikingen om de
schoolverlaters te helpen om, met een passende opleiding, nu ook aan een passende baan te komen.
Het bestaat uit veel op zichzelf staande onderwerpen als: van school gaan, zoeken naar werk en scholing,
CWI en uitzendbureau, solliciteren, arbeidsovereenkomst, uitkeringen, ontslag, ziekte en vrije dagen
en jobcoaching.

Competentiegericht leren.
In de bovenbouw wordt gewerkt met de methode Kr8. Deze methode helpt de leerling bij
het competentiegerichte leren en ontwikkelt die vaardigheden die nodig zijn voor een succesvol AKA-diplomatraject.
De overige (theorie-)vakken zijn: Nederlandse taal, rekenen/ wiskunde, Engelse taal, geschiedenis, aardrijkskunde,
burgerschap, levensbeschouwing, begrijpend- en technisch lezen, verzorging (zelfzorg), muziek,
handvaardigheid/tekenen, EHBO, projectonderwijs (een combinatie van vakken) informatica en SVT (sociale
vaardigheidstraining).
Verder krijgt elke leerling twee á drie lesuren gymnastiek per week. De concrete invulling van deze vakken
gebeurt zoveel mogelijk binnen de individuele ontwikkelingsplannen (IOP). Per individuele leerling moet namelijk
bekeken worden in hoeverre deze leerlijnen aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Om leerling en ouders nauwkeurig te informeren en te betrekken bij de vormgeving van deze praktijk- en theorievakken worden in oktober de eerste IOP-gesprekken georganiseerd. Hierbij zal de mentor het individueel ontwikkelingsplan (IOP) uitleggen en zonodig bijstellen. Veel meer informatie hierover kunt u vinden in het schoolplan dat op school ter inzage ligt.
Binnen het curriculum is in 2009 voor rekenen/wiskunde gestart met de methode Maatwerk. Maatwerk is quadidactiek meer activerend en qua aanbod meer digitaal. Het vak Burgerschap is ingevoerd in de bovenbouw met gebruikmaking van de methode Connect. Omdat deze methode webbased is, kunnen de leerlingen m.b.v. een
inlogcode ook thuis hierin doorwerken.
BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV