Zoek
Afwezigheid

Afwezigheid wegens ziekte of andere oorzaken moet zo spoedig mogelijk (liefst vóór 8.30u.) telefonisch worden gemeld bij de administratie of conciërge (0411-676924). Op de dag van terugkeer op school (na ziekte) moet een schriftelijke melding worden afgegeven bij de klassenmentor.

Dagelijks wordt in de voormiddag de presentielijst opgemaakt. Als leerlingen zonder bericht afwezig zijn, neemt de klassenmentor zo spoedig mogelijk  telefonisch contact op met de ouders. Lukt dit niet, dan wordt dit later op de dag nog eens geprobeerd. Ongeoorloofd verzuim moet de school doorgegeven aan de leerplichtambtenaar; een en ander conform artikel 12 van de leerplichtwet.

Verlof: Aanvragen voor verlof moeten tijdig schriftelijk worden ingediend bij de directie.
Voor zo’n aanvraag is op school een formulier beschikbaar.

BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV