Zoek
Doelstelling

Hoewel de concrete onderwijs- en opvoedingsdoelen per leerling verschillen, kan toch wel een algemene doelstelling van de school geformuleerd worden:
Een school waar werk gemaakt wordt van ieders individuele aanleg en talenten.
De hoofddoelstelling van BHC-Praktijkonderwijs:
1. De leerlingen binnen hun mogelijkheden optimaal scholen en vormen, zodat ze kunnen deelnemen
aan alle facetten van het maatschappelijk leven, met een minimum aan afhankelijkheid van
rechtstreekse en persoonlijke hulp.
2. De leerlingen door middel van individuele ontwikkelingsplannen (IOP’s), waarbinnen in belangrijke mate
uitvoering wordt gegeven aan praktische scholing en stages, toeleiden naar een passende beroeps- én

werkplek en/of een vervolgopleiding.De leerlingen hun scholings- en stage-traject laten afronden met mbo-niveau-1-diploma, of een door de vakbranches erkende beroepskwalificatie in de vorm van een specifiek vakdiploma, certificaat of getuigschrift danwel met een of meer schoolcertificaten. Deze doelen trachten wij te bereiken door maatwerktrajecten te realiseren, waarbij de leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook uitgroeien tot mensen met een zeker zelfvertrouwen, zelfkennis, gevoel voor eigenwaarde en positief (sociaal) gedrag. Bij het realiseren van deze doelstelling wordt steeds rekening gehouden met de persoonlijkheidsontwikkeling, de talenten en de leercapaciteiten van de leerlingen.


Resultaten

De laatst bekende resultaten kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl


BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV